Autorské podmínky

Tyto podmínky platí pro e-shop www.vinylove-podlahy.cz. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými skutečnostmi.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vinylove-podlahy.cz je společnost BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o.

 

Webové stránky www.vinylove-podlahy.cz jsou autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerý obsah internetových stránek www.vinylove-podlahy.cz, včetně textů, designu, grafiky, souborů, videí je chráněn autorským právem. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu vlastníka, je protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

 

Firma BRASED EUROTEXTIL CZ, spol s r.o. neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na internetových stránkách. Informace na webu jsou aktuální v době vzniku a mohou se časem měnit.